I. Základní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen také jako „obchodní podmínky“) upravují vzájemný vztah, podmínky, pravidla, práva a povinnosti mezi kupujícím (dále jen „kupující“) a prodávajícím při uzavírání kupní smlouvy prostřednictvím internetového obchodu obchodní společnosti Aplomo s.r.o., se sídlem Slovany 3051 455, Dvůr Králové nad Labem, 54401, Česká republika, IČ: 60110023, DIČ: CZ60110023, C 5373 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové. (dále jen „prodávající“).

Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.kingsbath-koupelny.cz (dále jen „e-shop“).

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Z toho důvodu jsou závazné jak pro kupujícího, tak pro prodávajícího. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít jen v českém jazyce.

Ujednání odlišná nebo rozšiřující obchodní podmínky je možné sjednat pouze písemnou formou odsouhlasenou oběma smluvními stranami. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

II. Objednávka

Objednávku může kupující učinit přímo v internetovém obchodě, telefonicky na kontaktních číslech prodávajícího nebo v otevírací době sídle prodávajícího.

Seznam zboží uveřejněný na webových stránkách e-shopu je katalogem běžně dodávaného zboží, je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Seznam zboží uveřejněný na webových stránkách e-shopu není nabídkou na uzavření kupní smlouvy ve smyslu ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku.

U jednotlivého zboží jsou na webových stránkách e-shopu uvedeny základní informace o zboží včetně orientační fotografie vzhledu zboží, orientační náklady na dopravu, cena zboží včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků (poplatek za příspěvek na likvidaci elektro…). Cena zboží uvedená na webovém rozhraní e-shopu je podkladem pro stanovení kupní ceny. Výši kupní ceny, potvrdí prodávající kupujícímu v potvrzení objednávky. Pro případ, že se kupní cena na webových stránkách e-shopu bude lišit s kupní cenou v potvrzení, je kupující oprávněn svou objednávku z tohoto důvodu zrušit. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží prodávající vždy potvrdí kupujícímu na základě jeho objednávky.

K objednání konkrétního zboží prostřednictvím e-shopu si kupující vybere zboží, řádně vyplní elektronický objednávkový formulář a objednávku odešle. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce

Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží. Kupní smlouva je uzavřena bezvýhradným přijetím elektronické objednávky kupujícího prodávajícím. Závazným přijetím objednávky není automaticky generované elektronické potvrzení o přijetí objednávky do systému prodávajícího, ale až telefonické potvrzení od pracovníka společnosti Aplomo s.r.o. nebo potvrzení prostřednictvím elektronické pošty. Všechny uvedené cenové údaje jsou závazné v době přijetí elektronické objednávky (návrhu na uzavření kupní smlouvy) kupujícího.

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

Před samotnou expedicí zboží bude kupující zprávou informován o expedici na jím uvedené adrese elektronické pošty, ve které je vždy přiložen daňový doklad sloužící i pro případnou reklamaci zboží (blíže v odstavci reklamace zboží). Doporučujeme uložit daňový doklad v počítači nebo si ho vytisknout. V tomto emailu bude kupující opět seznámen s podmínkami převzetí zboží od přepravní společnosti (blíže v odstavci Způsoby dopravy)

III. Ceny

Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv změnit ceny v obchodě bez předchozího upozornění zákazníků. Ceny uváděné na internetových stránkách jsou vždy platné a závazné v okamžiku uskutečnění objednávky. Objednáním zboží již změna ceny v internetovém obchodě nijak neovlivňuje cenu, která byla uvedena v objednávce. Všechny ceny uváděné na internetových stránkách obchodu jsou zobrazovány včetně DPH.

IV. Způsoby platby

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující z České republiky s místem dodání na území České republiky uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

– v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Slovany 3051, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

– v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce,

– před odesláním zboží bezhotovostním převodem na účet prodávajícího č. 107-789590297/0100, v tomto případě je zboží odesláno po připsání platby na účet prodávajícího.

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující ze Slovenské republiky s místem dodání na území Slovenské republiky uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

– v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Slovany 3051, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, 54401

– před odesláním zboží bezhotovostním převodem na účet prodávajícího č. 107-6844000227/0100, mezinárodní formát CZ6101000001076844000227, v tomto případě je zboží odesláno po připsání celé kupní ceny na účet prodávajícího. Upozornění: Při bankovním převodu peněz ze zahraničí je potřeba zvolit u bankovního poplatku parametr OUR. Jiná z nabízených možností (SHA, BEN) nezaručuje připsání celé kupní ceny na účet prodávajícího.

V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání kupní ceny na účet prodávajícího.

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Tyto další náklady budou vyčísleny v potvrzení objednávky zaměstnancem prodávajícího. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem, pokud ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky.

V případě platby v hotovosti, či v případě platby na dobírku, je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná ve lhůtě uvedené na daňovém dokladu, který bude kupujícímu doručen prostřednictvím elektronické pošty.

Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

V. Doba dodání zboží

Nabízené zboží, u kterého je v e-shopu uveden status „skladem“ a dojde k potvrzení přijaté objednávky pracovníkem společnosti Aplomo s.r.o., je prodávající schopen vyexpedovat v den přijetí objednávky nebo v následující pracovní den.

U zboží, které není skladem, se dodací doba pohybuje v rozmezí jednoho až dvou týdnů – bude potvrzeno v potvrzení přijetí objednávky pracovníkem společnosti Aplomo s.r.o.. V případě, že prodávající není schopen zajistit vyexpedování zboží dle ujednání v potvrzené objednávce, kontaktuje kupujícího, informuje jej o prodloužené dodací lhůtě a domluví s Kupujícím způsob realizace této objednávky.

U velkých zásilek jako jsou např. sprchové, masážní, parní boxy a vany si prodávající vyhrazuje delší dodací dobu 3-4 pracovní dní (v případě platby předem se tato doba počítá od připsání fakturační částky na účet Prodávajícího.) V případě připlacení služby za expres dopravu, po potvrzení pracovníkem společnosti Aplomo s.r.o. se tato doba zkracuje na 2 pracovní dny. Prodej do jiných zemí probíhá dle písemného ujednání prodejce a kupujícího.

Prodávající není schopen ovlivnit doručovací dobu přepravních společností.

VI. Způsoby dopravy a převzetí zboží

Prodávající zasílá zboží za pomoci přepravních – spedičních společností. Prodávající zboží před expedicí zkontroluje, zda je bezvadné (nevykazuje známky poškození) a připravené k expedici. Prodávající zboží zabalí tak, aby při běžném zacházení nedošlo k poškození originálního obalu ani samotného zboží a bylo přizpůsobené k přepravě.

Náklady na expedici a dopravu zboží jsou závislé na způsobu platby, na hmotnosti a na velikosti zboží. Prodávající vypočítá, na základě platných sazebníků přepravních společností, cenu přepravy zboží, kterou kupujícímu sdělí již při procesu odesílání objednávky prostřednictvím e-shopu v tzv. košíku a poté v potvrzení objednávky.

Kupující je před převzetím zboží od přepravce povinen pečlivě zkontrolovat zásilku z důvodu možného mechanické poškození zboží nebo jeho obalu. Kupující je povinen v případě zjištění jakéhokoliv poškození obalu nebo zboží zapsat tato zjištění do přepravního listu nebo do záznamu o poškození zásilky přepravce nebo z důvodu poškození zásilku odmítnou převzít. Kupující je povinen převzít od přepravce kopii přepravního listu nebo záznamu o poškození zásilky. Bez zbytečného odkladu poté je kupující povinen informovat prodávajícího o zjištěných poškozeních. Na pozdější reklamace týkající se poškození vzniklé při přepravě nemůže být prodávajícím brán zřetel a prodávající za případné škody neponese žádné následky.

Pro případ, že přepravce nebude ochoten umožnit kontrolu, nebo k této kontrole neposkytne dostatečný časový prostor, zavazuje se kupující vepsat tuto skutečnost do přepravního listu. Kupující bere na vědomí, že okamžikem podpisu přepravního listu bez jakýchkoliv výhrad potvrzuje, že zboží převzal bez jakéhokoliv poškození.

Podepsáním přepravního listu bez jakýchkoliv výhrad kupující souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Na pozdější reklamace mechanického původu pak nelze brát zřetel.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Zboží lze po předchozí domluvě a potvrzení přijaté objednávky odebrat také osobně ve skladech ve Dvoře Králové nad Labem.

Informace pro kupující z jiných zemí: expediční náklady i dobu dodání pro zásilku odesílanou do jiné země Vám rádi sdělíme na základě Vašich konkrétních potřeb.

VII. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího

Kupující je oprávněn zrušit objednávku ještě předtím, než bude prodávajícím vyrozuměn o provádění expedice zboží. Kupující může objednávku zrušit zprávou zaslanou prostřednictvím elektronické pošty na adresu prodávajícího aplomo@aplomo.cz. Pokud kupující zruší objednávku poté, co mu bude zaslána zpráva o expedování zboží nebo kupující zboží z důvodu na své straně nepřevezme a nezaplatí, je kupující povinen prodávajícímu uhradit veškeré náklady spojené s přepravou zboží.

Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozím odstavci. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek.

Výjimky z práva na odstoupení od kupní smlouvy o dodávce zboží jsou upraveny v ustanovení § 1837 občanského zákoníku.

V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Kupující musí prodávajícímu vrátit zboží do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy. Kupující musí zboží vrátit v původním obalu, nepoužívané, včetně záručního listu, návodu, dokladu o koupi a veškerého dodaného příslušenství. Prodávající vždy odmítne převzít zboží, bude-li kupujícím zasláno na dobírku – takové vrácení zboží není považováno jako souladné s ustanovením § 1831 odst. 1 občanského zákoníku. Za škodu, způsobenou během přepravy při vracení zboží kupujícím, odpovídá kupující, proto prodávající doporučuje, aby kupující vracené zboží pečlivě zabalil a aby pro případ možného poškození zboží pojistil.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

V případě odstoupení od smlouvy dle druhého odstavce tohoto článku, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, nebo od okamžiku, kdy bude prodávajícímu zboží vráceno (podle toho, co nastane později). Prodávající vrátí přijaté peněžní prostředky stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Kupující je povinen zboží vrátit prodávajícímu nepoškozené. Případný nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

VIII. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího

Prodávající je oprávněn zrušit objednávku (po předchozí dohodě s kupujícím) zejména v případech

 • kdy má oprávněnou pochybnost o skutečné identitě kupujícího,
 • kdy není schopen doručit zboží v daném termínu,
 • v případech, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává,
 • kdy se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží.

V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou část kupní cenu, bude mu tato částka bez zbytečného odkladu převedena zpět na jeho účet nebo adresu.

Prodávající má právo od kupní smlouvy odstoupit za podmínek, upravených v § 2001 a násl. občanského zákoníku.

IX. Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, číslo účtu, a další údaje vyplněné během procesu objednávky zboží (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci a objednávkách zboží prostřednictvím e-shopu nebo jiným způsobem komunikace na dálku) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
 • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

X. Práva z vadného plnění – záruka a reklamace

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Ustanovení uvedená předchozím odstavci se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu z důvodu vady, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

Nemá-li věc vlastnosti uvedené v druhém odstavci tohoto článku, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.

Odpovědnost prodávajícího za vady nelze dále uplatnit:

 • na závady vzniklé nesprávnou přepravou nebo nesprávným skladováním, neodborným nebo nepřiměřeným zacházením, provozem za jiných než výrobcem či prodávajícím stanovených podmínek, resp. za neobvyklých podmínek, na závady vzniklé fyzickým poškozením, neodvratnou událostí (oheň, voda apod.), povětrnostními vlivy, poškozením bleskem nebo elektrostatickým výbojem, nadměrným mechanickým opotřebením.
 • pokud zboží bylo poškozené zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné normě ČSN (některé normy jsou uvedeny v závěru těchto obchodních podmínek)
 • v případě neodborné montáže, provedené osobou nebo firmou, která nebyla proškolena prodávajícím
 • pokud je zařízení napevno spojené se stavbou a není možné ho vyjmout bez destrukčních činností. Zařízení musí být volně vyjímatelné – v souladu s návodem k instalaci a obsluze.
 • pokud bude na výrobku použit jakýkoliv díl jiný než ten, který je dodáván prodávajícím nebo výrobcem
 • předmětem odpovědnosti za vady není rovněž běžná údržba, čištění a podobné úkony předepsané výrobcem v návodu k obsluze
 • v případě nesprávného používání zboží nese odpovědnost zákazník
 • pokud nejsou dodrženy pokyny v montážním návodu, který je nedílnou součástí každého dodaného výrobku

Při uplatnění práv z vadného plnění je kupující povinen prodávajícímu při předložit doklady o prodeji zboží vystavené prodávajícím kupujícímu – fakturu nebo paragon. Kupující je povinen předat prodávajícímu reklamované zboží kompletní, včetně dokumentace a čisté.

Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit písemně u prodejce a přiložit ho k reklamovanému zboží. Kupující je povinen v oznámení specifikovat povahu vady a popsat jakým způsobem se projevuje. Jedná-li se o vadu, která se projevuje zřídka, je kupující povinen popsat okolnosti, za jakých se obvykle projevuje.

Důvodem pro odpovědnost prodávajícího za vady není odlišnost barevného odstínu zboží s odstínem uvedeným na fotografiích zveřejněných na webových stránkách e-shopu.

Adresa pro uplatnění odpovědnosti za vady:

Aplomo s.r.o.
Slovany 3051
Dvůr Králové nad Labem 54401

XI. Další práva a povinnosti smluvních stran

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

XII. Stavební připravenost

V případě, že si nad rámec samotného zboží kupující u prodávajícího objedná i jeho montáž nebo instalaci v místě dle své volby, je kupující povinen svým nákladem a na svou odpovědnost zajistit před dodáním zboží připravenost místa montáže nebo instalace takovým způsobem, aby mohl prodávající montáž nebo instalaci objednaného zboží řádně provést (tj. kupující je zejména povinen zajistit přívod elektrické energie, dostatek místa (prostoru) pro montáž či instalaci objednaného zboží, apod.). V případě, že kupující své povinnosti dle předchozí věty řádně a včas nesplní (tj. prodávající zejména nebude schopen objednané zboží při jeho dodání kupujícímu na dohodnutém místě namontovat či nainstalovat), je kupující povinen nahradit prodávajícímu veškeré náklady spojené s porušením svých povinností (tj. například opětovné dopravné či cestovné a jakékoli další náklady, které by jinak prodávajícímu v souvislosti s montáží či instalací zboží nevznikly).

Montáž se neřídí těmito obchodními podmínkami. Na každou montáž musí být uzavřena individuální smlouva o dílo.

XIII. Obecně závazné předpisy pro montáž a užívání zboží

Obecně závazné platné předpisy a normy ČSN, a další podmínky, kterými se řídí montáž a užívání zboží:

 • vyhotovení revizní zprávy elektrorozvodu a přívodu k zařízení se řídí normouČSN 331500 v návaznosti na ČSN 332000-6-061
 • Připojení zařízení k elektrické síti smí provádět jen subjekt s oprávněním pro dodavatelskou montáž podle vyhl. č. 20/1979 Sb. §3 odstavce 1, písm. a) ve znění vyhl. č.553/90 Sb.
 • minimální požadavky pro možnost připojení zboží jsou upraveny v normách ČSN 33 21 30 (změna 2/1994 ) čl. 2.4.1., ČSN 33 20 00 – 04 – 41, ČSN 33 20 00 – 7 – 701, ČSN 33 20 00 – 3, ČSN 33 20 00-5 -51, ČSN EN 60 335 – 2 – 60;
 • elektrické zařízení boxu musí mít vlastní, samostatně jištěný přívod;
 • elektrické zařízení výrobku musí být připojeno na soupravu TN-S s ochranou samočinným odpojením zdroje;
 • zboží může být připojeno pouze s doplňkovou ochranou – proudovým chráničem se jmenovitým vybavovacím proudem do 30mA;
 • zboží musí být doplněno o ochranné pospojení vodičem min. 4 mm2 Cu (není součástí dodávky) pokud není v objektu uvedená soustava zavedena, je nutné provést rozdělení vodiče PEN na ochranný vodič PE a vodič N v hlavním rozvaděči nebo v podružné rozvodnici pro hydromasážní zařízení;
 • impedance ochranných vodičů musí splňovat požadavky cit. ČSN čl. 2,5. U jiného jištění se musí hodnota stanovit výpočtem. Na provedenou instalaci musí být zpracována výchozí revizní zpráva ve smyslu ČSN 33 20 00 – 6 – 61 (kde musí být uvedeny i naměřené hodnoty vyplývající z ČSN 33 21 40).

XIV. Závěrečná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou závazné ode dne jejich zveřejnění.

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

Kontaktní údaje prodávajícího:

 • adresa pro doručování Slovany 3051, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
 • adresa elektronické pošty aplomo@aplomo.cz,
 • telefon 774/710293

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Smluvní strany si mohou písemně sjednat podmínky kupní smlouvy odchylně od těchto obchodních podmínek.

Místo a datum zveřejnění obchodních podmínek:
Ve Dvoře Králové nad Labem dne 01.02.2016